Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 
Asbest- en asbestinventarisatie

Asbest en asbestinventarisatie

Bij de aan- of verkoop van een huis, bij verbouwing en sloopwerkzaamheden is het belangrijk om te weten of er asbest in het pand aanwezig is. Een asbestinventarisatierapport is verplicht bij het indienen van een sloopmelding bij uw gemeente.

Wij verschaffen u een duidelijk inzicht in de eventuele aanwezigheid van asbest in en rondom een gebouw en/of object. Daarnaast voeren wij asbestinventarisaties uit voor bedrijven, lokale, provinciale en landelijke overheidsinstellingen.

Reikwijdte van de inventarisatie

Afhankelijk van het doel wordt de reikwijdte van de asbestinventarisatie en de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport bepaald. Vooraf zal met u worden vastgesteld, waarvoor de rapportage geschikt dient te zijn. Er wordt in hoofdlijnen onderscheidt gemaakt tussen een rapportage:

  • geschikt voor uitsluitend de verwijdering van asbesthoudende materialen;
  • geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten;
  • geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.
Opsporen asbesthoudende materialen

Wij kunnen voor u de aanwezige asbesthoudende materialen opsporen en u adviseren met betrekking tot de eventuele risico’s en vervolgstappen. Zo kunnen wij:

  • sloopmeldingen voor u verzorgen;
  • saneringskosten inzichtelijk maken;
  • u begeleiden bij het saneren van de asbesthoudende materialen;
  • de aanwezigheid van asbest beheersbaar maken in een asbestbeheersplan.
Hoe gaat het in z’n werk?

Voorafgaande aan een inventarisatie met u worden besproken welk doel u voor ogen heeft, zodat het uiteindelijke rapport geschikt is en toegesneden is op uw specifieke situatie. De werkwijze loopt doorgaans van een korte (quick)scan tot een volledige asbestinventarisatie met risicobeoordeling. De uitvoering van een asbestinventarisatie geschiedt in een aantal fasen:

Voor het vooronderzoek hebben we bouwkundige en installatietechnische documenten nodig. Daarnaast zal er, wanneer dit relevant is, bij werknemers, gebruikers of bewoners informatie worden ingewonnen voor de inventarisatie.

De inspecteur start met een algemene rondgang door en om het bouwwerk. Aansluitend worden alle vertrekken deskundig en systematisch geïnventariseerd op asbestverdachte materialen. Deze worden conform het inventarisatieplan bemonsterd, ingemeten en vastgelegd.

De rapportage bevat een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen met vermelding van de locatie, soort, hoeveelheid, bevestiging en risicoklasse waarin het materiaal dient te worden verwijderd.

Wat we nog meer doen op gebied van asbest
Monstername- en analyse +

Om aan te tonen of het daadwerkelijk om asbesthoudende materialen gaat, worden er materiaalmonsters genomen. Een monstername door de daartoe bevoegde inspecteur vindt plaats onder strikte veiligheidmaatregelen. De monsters worden opgestuurd naar een RvA geaccrediteerd laboratorium waar analyse van het materiaal plaatsvindt. Op het analysecertificaat komt te staan of het asbest is, welk soort asbest het betreft en wat het massa percentage asbest is in het monster.

Beschadigd asbestverdacht materiaal +
Risicobeoordeling conform NEN2991

Wanneer tijdens het asbestonderzoek bronnen worden aangetroffen die kunnen leiden tot blootstellingsrisico’s, zal de inventarisatie worden uitgebreid met een inkaderingsonderzoek. Het inkaderingsonderzoek houdt in dat er een representatief aantal kleefmonsters per ruimte of gebied zal worden genomen conform de NEN2991. Indien hieruit blijkt dat de ruimte of gebied ernstig verontreinigd is, wordt u hierover direct geïnformeerd en zullen wij u aanbevelen aanvullende maatregelen te treffen om verdere blootstelling door het beschadigde materiaal te beperken.

Calamiteiten(dienst) +

Een asbestonderzoek komt veelal aan bod bij sloop, verbouwingen of renovaties. Maar ook onverwachte situaties kunnen een reden zijn voor onderzoek. Het gaat dan om calamiteiten zoals:

  • storm- of brandschade aan asbestverdacht materiaal;
  • schade aan asbestverdacht materiaal bij bijvoorbeeld mutatie van woningen;
  • illegaal gedumpt asbestverdacht materiaal.
Asbestbeheersplan +

Met de aanwezigheid van asbest in een gebouw willen we allerlei risico’s uitsluiten. Met een asbestbeheersplan worden gezondheidsrisico’s, financiële risico’s en aansprakelijkheidsrisico’s beheersbaar gemaakt. In het beheersplan worden procedures, afspraken en richtlijnen vastgelegd om ruimten te kunnen beheren. Het plan biedt kaders waarbinnen dagelijks- en planmatig onderhoud plaats dient te vinden. Tevens is er vastgelegd hoe er om moet worden gegaan in het geval van calamiteit en zijn de verantwoordelijkheden van betrokken partijen vastgelegd.

Geldigheid / actualisatie +

Asbestinventarisatierapporten hebben een geldigheidsduur van 3 jaar vanaf de autorisatiedatum. Wij kunnen de rapporten toetsen aan de huidige situatie en een nieuw/actueel rapport voor u opstellen.

Vergunningen / sloopmelding +

Voor het slopen/verwijderen van asbesthoudend materiaal moet u een sloopmelding indienen. Deze melding kunt u zelf doen bij uw gemeente via het omgevingsloket, maar wij kunnen dit ook voor u verzorgen. Als bijlage bij een sloopmelding kan de gemeente u vragen om een asbestinventarisatierapport.

Advies nodig?

Wilt u advies in het beheer en onderhoud van uw gebouwen of wilt u nieuw- of verbouwen?  Wij helpen u graag met uw (bouw)plannen.