Over THERO   |    Bel 0541 57 1470   |    Contact

 

Een actueel duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Het beheer en onderhoud van gebouwen wordt onder andere gerealiseerd met behulp van een duurzame financiële meerjaren onderhoudsplanning. 

In deze meerjaren onderhoudsplanningen wordt vastgelegd wanneer welk onderhoud plaats vindt. U heeft zo een overzicht van de huidige staat van uw gebouwen en het onderhoud in de toekomst met de daarbij behorende kosten. Er wordt een eerste inspectie / inventarisatie uitgevoerd en vervolgens wordt een planning opgesteld voor de eerstkomende (tien)jaren. Dit onderhoudstraject wordt door ons nauwkeurig gemoniteerd.

Daarnaast worden elementen als duurzaamheid, GPR gebouw en Erkende Maatregelen energiebesparing (EML) geïmplementeerd. 

Nadat de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot mogelijke nieuwbouw inhoudelijk en financieel worden doorgezet aangaande de aankomende onderhoudswerkzaamheden heeft u grip op uw vastgoed.

Duurzaamheid strategisch plannen

Het meerjaren onderhoudsplan vullen wij aan met de mogelijkheden tot verduurzaming. Hierdoor ontstaat er een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). De mogelijkheden tot verduurzaming worden onderzocht, hiervan worden de kosten en terugverdientijden onderbouwd om dit vervolgens strategisch te plannen en samen te voegen met het reguliere onderhoudsplan. De activiteiten en verduurzamingsmogelijkheden blijven altijd apart inzichtelijk. 

Werkwijze opstellen DMJOP +

Met een meerjaren onderhoudsplan heeft u een overzicht van de bouwkundige staat van een gebouw. Het verschaft informatie over de te verwachten beheer- en onderhoudskosten op korte- en lange termijn. Zo wordt duidelijk wanneer bepaalde onderdelen moeten worden behandeld of vervangen.

 

Om tot zo’n meerjaren onderhoudsplanning te komen worden basisgegevens en kosten verzameld van gebouw- en terreinonderdelen en de gebouwgebonden technische installaties.

 

De meerjaren onderhoudsplanning wordt opgezet aan de hand van een aantal stappen. Allereerst wordt de werkmethodiek gezamenlijk met u afgestemd, eventueel aan de hand van een technisch programma van eisen. Vervolgens worden alle materialen en onderdelen, die op termijn onderhoud behoeven geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft als doel om in de planning een onderbouwing van het financieel meerjarenoverzicht te geven. Tijdens de inventarisatie worden de condities van de onderdelen bepaald volgens NEN 2767 conditiemetingen.

 

Na deze fase volgt het daadwerkelijke inspecteren van de gebouwen en gebouwonderdelen. Hierbij wordt vastgesteld welk onderhoud aan de betreffende onderdelen moet plaatsvinden. Aan de hand van de aangetroffen conditie of onderhoudsstaat in combinatie met het gewenste onderhoud, wordt vastgesteld wat de onderhoudsbehoefte is. Aanvullend op de inventarisatiegegevens zullen, naar aanleiding van de inspectie, verschillende gegevens per bouwdeel worden vastgelegd en beoordeeld. Vervolgens worden de geplande werkzaamheden ten behoeve van de meerjarenbegrotingen gecalculeerd. Ten slotte worden de bovengenoemde gegevens ingevoerd, waarbij het meerjaren onderhoudsplan wordt samengesteld.

 

Met de onderhoudsrapportage die zo ontstaat, heeft u een onderbouwd en overzichtelijk beeld van de staat van uw vastgoed.

Kostenbewaking +

 

Voor een goede kostenbewaking en een onderbouwde keuze voor het uitvoeren van onderhoud, kunnen wij u diverse kostenscenario’s eenvoudig en overzichtelijk in kaart brengen. Op deze manier kunt u uw onderhoudsinvesteringen verantwoorden, maar belangrijker is dat u op de juiste manier van advies wordt voorzien om het juiste onderhoud uit te voeren, waarbij het behoud van kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

Daarnaast hanteren wij actuele marktprijzen en worden onze eenheidsprijzen hierbij op regelmatige basis geactualiseerd zodat er een actueel en marktconform DMJOP ontstaat.

Inspecteren met kennis +

De inspecties worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 voor conditiemeting. Hierbij wordt op uniforme wijze de technische staat van de bouwdelen vastgesteld. De methode is gebaseerd op het registreren van gebreken. Hiermee wordt de conditie van een bepaald bouwdeel bepaald.

De conditie wordt bepaald aan de hand van een drietal aspecten, de ernst van het gebrek, de intensiteit/aard van een gebrek en de omvang van een gebrek. Wij leggen op uniforme wijze de gegevens digitaal en met foto’s vast.

Bij de inspecties kan prioriteit worden gegeven aan aspecten, zoals veiligheid en gezondheid, wet- en regelgeving, cultuur-/historische waarde, esthetica enzovoorts. Hiermee wordt het belang om een bepaald gebrek te herstellen aangegeven.

Alle gebouwonderdelen samenvoegen +

Bij de RGD BOEI methodiek worden gebouw gegevens samengevoegd tot een integrale rapportage. De inspectie volgens de NEN2767 is hiervan een onderdeel. Voor het opstellen van een RGD BOEI rapportage zijn diverse andere gegevens van belang.

Het gaat hier naast de inspectie van de bouwkundige en installatieonderdelen om energiescans (EPA-U / EPA-W), een brandscan, monumentenbeoordeling etc.

 

Wij kunnen voor u per gebouw bekijken welke gegevens noodzakelijk zijn en een rapportage volgens de RGD BOEI methodiek opstellen. Onze medewerkers zijn voorzien van de vereiste diploma’s en geregistreerd bij SERTUM.

Advies nodig?

Wilt u advies in het beheer en onderhoud van uw gebouwen of wilt u nieuw- of verbouwen?  Heeft u een asbestinventarisatie nodig of wilt u een MJOP op laten stellen? Wij helpen u graag met uw (bouw)plannen.